Regulamin

Regulamin / Regulations

 

(ENGLISH VERSION below)

 1. Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 2. Odwoływanie zajęć – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnika obowiązuje odwołanie zajęć telefonicznie lub mailowo z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia.
  W przypadku zajęć typu „AERIAL” zajęcia należy odwoływać najpóźniej na dobę przed danymi zajęciami. W przypadku pozostałych zajęć z regularnego grafiku termin bezkosztowej rezygnacji z zajęć wynosi najpóźniej cztery godziny przed danymi zajęciami.
  W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych terminów Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za nieodwołane zajęcia lub odbicia/skreślenia nieodwołanych zajęć na karnecie. Użytkowników karnetów OPEN i programu OK System obowiązują te same zasady. W ich wypadku będzie pobierana opłata pieniężna za nieodwołane zajęcia w wysokości 20 zł.
 3. W przypadku zajęć cotygodniowych/regularny grafik: karnet wykupuję się „z góry” za dany okres. Nie ma możliwości odrabiania utraconych, a nie odwołanych z należytym wyprzedzeniem (patrz punkt 2.) zajęć lub przedłużenia karnetu. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 4. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu w przeciągu jednego półrocza, na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu pod warunkiem, że zostanie to wcześniej zgłoszone mailowo, telefonicznie lub osobiście.
 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej Akademii oraz w recepcji.
 6. Można wykupić pojedyncze zajęcia, gdy ilość osób na zajęciach na to pozwala.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca – telefonicznie pod numerem 880 717 069, mailowo na info@meli-melo.pl lub osobiście w siedzibie Akademii na ul. Siemiradzkiego 17/1 i opłacenie zajęć przed ich rozpoczęciem. Nie praktykujemy darmowych „zajęć próbnych”.
 8. Akademia „MELI-MELO” honoruje program OK System na wszystkich zajęciach ruchowych cyklicznych z wyłączeniem zajęć typu “Aerial”. Klienci posiadający owe karnety zobowiązani są do wcześniejszych zapisów na zajęcia oraz odwoływania zajęć zgodnie z zasadami panującymi w Akademii (patrz punkt 2.)
 9. Klient Akademii oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach, na które się zapisał i w których uczestniczy na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy zgłosić ten stan do prowadzącego.
 10. Firma Meli-Melo Joanna Skóra – nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 11. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
 12. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu, karty lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z Akademii. Zgubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub w wysokości 30 zł na wymianę zamka.
 13. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Akademii – za zniszczenia z winy klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 14. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 15. Akademia zastrzega sobie prawo do zamykania klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych, porządkowych lub przerwy urlopowej.
 16. Akademia zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page’u na Facebooku oraz na stronie internetowej.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Akademii, tj. 1.09.2017. Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie, przy zastrzeżeniu, iż owe zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Akademii.

 1. The MELI-MELO Academy reserves it’s right to change the schedule of classes for reasons beyond our control, eg if the number of participants would not allow to cover the costs of organizing given classes. In this situation, the participant has the right to reimbursement for canceled classes or choice of other classes.
 2. Canceling classes – in case of resignation from participation in the classes, cancellation of classes by phone or e-mail with pre-emptive maintenance is compulsory. In the case of “AERIAL” classes, classes should be canceled at least one day in advance of the given classes. In the case of other classes from the regular schedule, the deadline for no-cost cancellation is at most four hours before the given classes. In the event of failure to comply with the above-mentioned dates, the MELI-MELO Academy reserves the right to charge for unreported missing of classes or deletion of unreported classes on the voucher. Same rules apply to users of the OPEN cards and OK System program. In their case, a fee will be charged for unpaid classes in the amount of PLN 20.
 3. In the case of weekly classes (regular graphic): the subscription fee is purchased in advance for a given period. There is no possibility of catching lost classes, that where not canceled properly (see item 2) or extending the voucher. We do not refund money for unused classes.
 4. A possibility of suspension of the voucher – once every six months – for a period of max 2 weeks during the validity of the voucher occurs, but only if it will be notified in advance by e-mail, telephone or in person.
 5. Prices of vouches, single entries and any discounts are regulated by the current price list available on the Academy’s website and at the reception desk.
 6. Individual classes can be purchased only if the number of people in the given class allows it.
 7. Participation in classes is conditioned on prior reservation of the place – by telephone: 880 717 069, by e-mail: info@meli-melo.pl or in person at the Academy place at ul. Siemiradzkiego 17/1 and payment for classes before their start. We do not practice free “trial classes”.
 8. MELI-MELO Academy honours OK System program in all regular, physical classes, excluding the “Aerial” classes. Customers who hold these passes are required to register earlier for classes and cancel classes in accordance with the rules of the Academy (see point 2.).
 9. Every customer of the Academy declares that there are no contraindications to perform physical exercises proposed in the classes for which he enrolled and in which he participates at his own risk. In case of injuries, injuries, any serious health problems and pregnancy, please report this condition to the teacher.
 10. MELI-MELO Joanna Skóra company is not responsible for the physical and mental health of the class participants, both during the classes and in the intervals between them.
 11. MELI-MELO Joanna Skóra company is not responsible for items left in the locker room or without supervision.
 12. On the basis of a paid, personal voucher, card or one-time entry, the customer receives a key to the locker, which should be returned to the reception before leaving the Academy. Losing the key results in a fee collected by the club in amount of PLN 30 for lock exchange.
 13. The principle of respecting the Academy’s equipment applies – for the damage caused by the customers’s fault, full financial responsibility is incurred.
 14. Application for participation in workshops and classes is equivalent with acknowledgment and acceptance of these Regulations, price list and conditions for participation.
 15. MELI-MELO Academy reserves it’s right to close the club in order to carry out renovations, cleaning works or holiday breaks.
 16. The Academy reserves it’s right to take photos and recordings during ongoing classes and events for the purposes of publishing it as a form of promotion on social medias and on the website.
 17. These Regulations enter into force on the day of publication on the Academy’s website, ie 01/09/2017. The MELI-MELO Academy reserves it’s right to make changes and updates in these Regulations, with the reservation that these changes will be made public by publishing on the Academy’s website and by the reception desk.