Regulamin

** english version below **

Regulamin

01. Akademia Meli-Melo zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.

02. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednia rezerwacja miejsca poprzez system Fitssey. Nie praktykujemy darmowych „zajęć próbnych”. Płatność odbywa się na miejscu, w studio lub poprzez wcześniejszy przelew bankowy.

03. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej Akademii oraz w recepcji. Ulga studencka na karnetu w wysokości 10% ich wartości obowiązuje osoby posiadające ważną legitymację studencką do 26 r.ż.

04. Karnet wykupuję się „z góry” za dany okres: karnet miesięczny obowiązuje przez 30 dni, dwumiesięczny – 60 dni. Nie ma możliwości odrabiania utraconych, a nieodwołanych z należytym wyprzedzeniem (patrz punkt 6.) zajęć. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

05. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu w przeciągu jednego półrocza, na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu pod warunkiem, że zostanie to wcześniej zgłoszone mailowo, telefonicznie lub osobiście.

06. Odwoływanie zajęć – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnika obowiązuje odwołanie zajęć poprzez system Fitssey z 24 godzinnym wyprzedzeniem w przypadku regularnych zajęć studia. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych terminów Akademia Meli-Melo zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za nieodwołane zajęcia lub odbicia/skreślenia nieodwołanych zajęć na karnecie. Użytkowników karnetów OPEN i programu Medicover obowiązują te same zasady. W ich wypadku będzie pobierana opłata pieniężna za nieodwołane zajęcia w wysokości 30 zł.

07. Akademia „MELI-MELO” honoruje program Medicover na wszystkich zajęciach ruchowych cyklicznych z wyłączeniem zajęć typu “Aerial”. Klienci posiadający owe karnety zobowiązani są do wcześniejszych zapisów na zajęcia oraz odwoływania zajęć zgodnie z zasadami panującymi w Akademii (patrz punkt 6.)

08. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczane osoby pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.

09. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby trzeźwe, czyli nie pozostające pod wpływem substancji psychoaktywnych. Osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

10. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez uczestnika zasad korzystania z usług Akademia Meli-Melo, opisanych w Regulaminie.

11. Akademia Meli-Melo, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, zastrzega sobie prawo do decydowania kto może uczestniczyć w zajęciach oznaczonych w grafiku jako poziom średnio zaawansowany oraz zaawansowany.

12. Klient Akademii oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach, na które się zapisał i w których uczestniczy na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy zgłosić ten stan do prowadzącego. Kursant ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować prowadzącego zajęcia.

13. Uczestnicy zajęć postępują zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje prowadzącego. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że wykonanie ćwiczeń bez rad i instrukcji prowadzącego może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

14. Prowadzący realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie oraz nie opuszczać ich przed zakończeniem. Prowadzący może nie zezwolić na uczestniczenie w zajęciach osób spóźnionych o 10 minut lub więcej.

15. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie Akademii.

16. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.

17. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.

18. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu, karty lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z Akademii. Zgubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub w wysokości 30 zł na wymianę zamka.

19. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Akademii – za zniszczenia z winy klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.

20. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

21. Akademia zastrzega sobie prawo do zamykania klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych, porządkowych lub przerwy urlopowej.

22. Akademia zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page’u na Facebooku oraz na stronie internetowej.

23. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem opublikowania na stronie internetowej Akademii, tj. 13.10.2023. Akademia Meli-Melo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie, przy zastrzeżeniu, iż owe zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej studia.

Regulations

01. Akademia Meli-Melo reserves the right to change the schedule of classes for reasons beyond its control, eg if the number of participants does not cover the costs of organizing the classes. In this situation, the participant has the right to a refund for the canceled classes or to choose other classes.

02. To take part in classes, you must reserve a place via the Fitssey reservation system. We do not offer free “trial classes”. Payment is made in person, in the studio, or by prior bank transfer.

03. The prices of membership cards, single entries, and any discounts are regulated by the current price list available on the studio’s website and at the reception. Student discount on season tickets in the amount of 10% of their value applies to people with a valid student ID up to 26 years of age.

04. The membership card is purchased “in advance” for a given period: a monthly pass is valid for 30 days, and a two-month pass is valid for 60 days. We do not refund money for unused classes.

05. It is possible to suspend the pass once within one half-year, for a maximum period of 2 weeks during the validity period of the pass, provided that this is notified in advance by e-mail, telephone, or in person.

06. Cancelation policy- – if a participant resigns from participating in classes, the classes must be canceled via the Fitssey system 24 hours in advance in the case of regular studio classes. In case of failure to comply with the above-mentioned deadlines, Akademia Meli-Melo reserves the right to charge a fee for uncancelled classes or to take the entry from the available membership card. The same rules apply to users of OPEN membership cards and the Medicover program. In their case, a monetary fee of PLN 30 will be charged for uncancelled classes.

07. Akademia Meli-Melo honors the Medicover program in all cyclical classes, excluding “Aerial” classes. Customers holding these passes are obliged to register for classes in advance and cancel classes in accordance with the rules applicable at the studio (see point 6).

08. Adults, ie those over 18 years of age, may be admitted to participate in the classes. Children and teenagers may participate in classes after consultation with the teacher and with the written consent of their parents.

09. Only sober people, ie not under the influence of psychoactive substances, may be allowed to participate in the classes. People suspected of being under the influence of such drugs may be asked to leave the classroom.

10. The teacher has the right to refuse the participant access to the training room, also during the course, without giving a clear reason. In this case, the fee for classes is returned, unless the refusal of the right to enter the training room results from the breach by the participant of the rules of using the studio services, described in the Regulations.

11. Akademia Meli-Melo, bearing in mind the safety of the participants, reserves the right to decide who can participate in the classes marked in the schedule as intermediate and advanced levels.

12. The client of the studio declares that there are no contraindications to performing the physical exercises proposed in the classes he enrolled in and in which he participates at his own risk. In the case of injuries, contusions, any serious health problems, and pregnancy, this condition should be reported to the teacher. The student is obliged to check his health on his own and find out about any contraindications to participate in the classes. If your well-being deteriorates during the classes, you should inform the teacher about it.

13. The participants of the classes follow the instructions given by the teacher. Any changes to the curriculum should be consulted with the teacher and implemented only with his express consent. The school does not take any responsibility for the effects of exercises performed independently, not based on the advice and instructions of the teacher. The person exercising independently acknowledges that performing the exercises without the advice and instructions of the instructor may have a negative impact on health.

14. During each class, the teacher carries out an exercise program that forms a single whole. For this reason, those wishing to follow the teacher’s advice and instructions should be on time and not leave until the end of the class. The teacher may not allow people who are 10 minutes late or more late to participate in the classes.

15. Akademia Meli-Melo is not responsible for accidents and injuries of people attending classes at the studio.

16. Akademia Meli-Melo is not responsible for the physical and mental health of the participants of the classes, both during the classes and during breaks between them.

17. Akademia Meli-Melo is not responsible for items left in the cloakroom or without supervision.

18. On the basis of a paid single entry, or the membership card, the Client receives a locker key, which should be returned to the reception desk before leaving the studio. Losing the key is associated with a fee of PLN 30 for the club to replace the lock.

19. The principle of respecting the studio’s equipment applies – full financial responsibility is borne for damage caused by the customer’s fault.

20. Application for participation in workshops and classes is tantamount to accepting and accepting these Regulations, price list, and conditions of participation.

21. Akademia Meli-Melo reserves the right to close the club in order to carry out renovation or cleaning works or a holiday break.

22. Akademia Meli-Melo reserves the right to take photos and recordings of the classes and events taking place for the purposes of publishing reports on the company’s Fan Page on Facebook and on the website.

23. These Regulations shall enter into force on the day of their publication on the studio’s website, ie 13.10. 2023. Akademia Meli-Melo reserves the right to amend and update these Regulations, with the proviso that such changes will be made public by publication on the studio’s website.