Regulamin

Regulamin

 

 1. Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 2. Odwoływanie zajęć – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnika obowiązuje odwołanie zajęć telefonicznie lub mailowo z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia. W przypadku zajęć typu „AERIAL” zajęcia należy odwoływać najpóźniej na dobę przed danymi zajęciami. W przypadku pozostałych zajęć z regularnego grafiku termin bezkosztowej rezygnacji z zajęć wynosi najpóźniej cztery godziny przed danymi zajęciami. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych terminów Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za nieodwołane zajęcia lub odbicia/skreślenia nieodwołanych zajęć na karnecie. Użytkowników karnetów OPEN i programu Medicover obowiązują te same zasady. W ich wypadku będzie pobierana opłata pieniężna za nieodwołane zajęcia w wysokości 30 zł.
 3. W przypadku zajęć cotygodniowych/regularny grafik: karnet wykupuję się „z góry” za dany okres. Nie ma możliwości odrabiania utraconych, a nie odwołanych z należytym wyprzedzeniem (patrz punkt 2.) zajęć lub przedłużenia karnetu. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 4. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu w przeciągu jednego półrocza, na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu pod warunkiem, że zostanie to wcześniej zgłoszone mailowo, telefonicznie lub osobiście.
 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej Akademii oraz w recepcji. Ulga studencka na karnetu w wysokości 10% ich wartości obowiązuje osoby posiadające ważną legitymację studencką do 26 r.ż.
 6. Można wykupić pojedyncze zajęcia, gdy ilość osób na zajęciach na to pozwala.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca – telefonicznie pod numerem 880 717 069, mailowo na info@meli-melo.pl lub osobiście w siedzibie Akademii na ul. Siemiradzkiego 17/1 i opłacenie zajęć przed ich rozpoczęciem. Nie praktykujemy darmowych „zajęć próbnych”.
 8. Akademia „MELI-MELO” honoruje program Medicover na wszystkich zajęciach ruchowych cyklicznych z wyłączeniem zajęć typu “Aerial”. Klienci posiadający owe karnety zobowiązani są do wcześniejszych zapisów na zajęcia oraz odwoływania zajęć zgodnie z zasadami panującymi w Akademii (patrz punkt 2.)
 9. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczane osoby pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.
 10. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby trzeźwe, czyli nie pozostające pod wpływem substancji psychoaktywnych. Osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 11. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez uczestnika zasad korzystania z usług Akademia Meli-Melo, opisanych w Regulaminie.
 12. Akademia Meli-Melo, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, zastrzega sobie prawo do decydowania kto może uczestniczyć w zajęciach oznaczonych w grafiku jako poziom średnio zaawansowany oraz zaawansowany.
 13. Klient Akademii oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach, na które się zapisał i w których uczestniczy na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy zgłosić ten stan do prowadzącego. Kursant ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować prowadzącego zajęcia.
 14. Uczestnicy zajęć postępują zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje prowadzącego. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że wykonanie ćwiczeń bez rad i instrukcji prowadzącego może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 15. Prowadzący realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie oraz nie opuszczać ich przed zakończeniem. Prowadzący może nie zezwolić na uczestniczenie w zajęciach osób spóźnionych o 10 minut lub więcej.
 16. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie Akademii.
 17. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 18. Firma Meli-Melo Joanna Skóra nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
 19. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu, karty lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z Akademii. Zgubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub w wysokości 30 zł na wymianę zamka.
 20. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Akademii – za zniszczenia z winy klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 21. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 22. Akademia zastrzega sobie prawo do zamykania klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych, porządkowych lub przerwy urlopowej.
 23. Akademia zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page’u na Facebooku oraz na stronie internetowej.
 24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Akademii, tj. 27.09.2022. Akademia MELI-MELO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie, przy zastrzeżeniu, iż owe zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Akademii.

 

Regulamin i zalecenia w trakcie panujących obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19:
Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz Klientów Akademii Meli-Melo, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 1. W Akademii Meli-Melo mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Akademii nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług Akademii Meli-Melo są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu i po wyjściu z toalety. Klienci zobowiązani są również do dezynfekcji sprzętów należących do studia po ich użyciu w trakcie zajęć.
 3. Zaleca się skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet